Som un despatx d’economistes i advocats, amb 30 anys d’experiència, especialitzats en empreses i autònoms.

Des del centre de Barcelona oferim els nostres serveis a tot Catalunya.

L’equip està liderat per:
Xavier Oliveres i Reder, economista col·legiat 8.776 i auditor de comptes ROAC 18.919.
Ruth Gómez Talaván, advocada col·legiada a Barcelona 44.791, i a Terrassa 2.391.

Image

Assessorament i gestió laboral

Assessorament i redacció de contractes, tràmits a la seguretat social i al SEPE, nòmines, càlculs de jubilacions, baixes i altes per malaltia, acomiadaments, conciliacions laborals, expedients disciplinaris. Sol·licituds de bonificacions. Permisos per naixement i cura de fills. Inspeccions laborals i ajornaments.

Contractes i tràmits del règim especial de la llar.

Altes i baixes d’autònoms, capitalitzacions.

Image
Image

Comptable-fiscal

Assessoria comptable, confecció dels llibres oficials, comptes anuals i legalització al Registre Mercantil, de Cooperatives o d’Entitats.

Comptabilitat analítica, previsions de tresoreria, cash-flow.

Assessorament fiscal a empreses i particulars: càlcul, confecció i presentació de declaracions tributàries periòdiques, anuals, informatives, etc. Impostos de successions i donacions. Comprovacions i inspeccions fiscals, ajornaments i gestió de certificats digitals.

Image

Contacte